Over ons

Wat is Stichting Business Club ‘s-Gravenzande

Stichting Business Club ‘s-Gravenzande is een zelfstandige stichting van ondernemers en (oud) managers uit het bedrijfsleven die uit zakelijke overwegingen maar ook uit sportieve gevoelens FC ’s-Gravenzande  ondersteunt. Het is een unieke combinatie tussen het beoefenen van sport enerzijds en het zaken doen tussen bedrijven anderzijds, waardoor voor beiden een win-winsituatie ontstaat.
De contributie bedraagt thans € 800,- per voetbalseizoen excl. b.t.w. en  exclusief bezoek van wedstijden in het  Business Home  á € 10,- exc. BTW per wedstrijd. De contributie zal  als volgt worden aangewend:
50 % als vaste jaarlijkse bijdrage aan het hoofd-en jeugdbestuur van FC ’s-Gravenzande.
50 % om activiteiten te kunnen organiseren voor de leden van Business Club ‘s-Gravenzande. Na aftrek van door de Business Club te maken (administratieve) kosten zal het batig saldo van dit deel ook nog ten goede komen aan FC ’s-Gravenzande. Hiertoe zal het bestuur van de Business Club jaarlijks een specifiek doel benoemen.

Waarom een Business Club ?
FC ’s-Gravenzande is een groeiende voetbalvereniging met een mooie accommodatie die op niveau wil presteren. Op een gezonde manier wil de voetbalvereniging dit hogere niveau bereiken en hierop blijven voetballen. De voetbalvereniging heeft daarnaast ook een recreatieve functie en wil ieder kind en iedere volwassene de kans te geven om zijn favoriete sport te bedrijven in een prettige ambiance. Naast presteren staan ook gezelligheid en de sociale betrokkenheid hoog in het vaandel van de voetbalvereniging. Om al deze doelstellingen te kunnen realiseren is de voetbalvereniging wel aangewezen op aanvullende fondsen. Temeer daar de overheid nu al forse bezuinigingen heeft doorgevoerd op het gebied van subsidiebeleid etc.

Business Club ’s-Gravenzande ondersteunt FC ’s-Gravenzande financieel om een aantal doelstellingen van het hoofd- en jeugdbestuur te kunnen realiseren. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan:

De groepsgewijze ondersteuning van de selectie, waardoor het aantrekkelijk wordt bij de vereniging te voetballen en goede spelers voor de vereniging te behouden.

De ondersteuning van de jeugdafdeling om deze in staat te stellen de uitgangspunten van haar jeugdbeleidsplan te kunnen realiseren.

Het in goede staat houden van de recent in gebruik genomen nieuwe accommodatie

 


 

Wat biedt de Business Club haar leden?


Business to Business
De Business Club is voor u en uw bedrijf een unieke mogelijkheid voor het opbouwen en bijhouden van een netwerk.
Wij vinden het belangrijk dat onze Business Club leden regelmatig met elkaar in contact worden gebracht. Onze ervaring is dat dergelijke contacten op prijs worden gesteld. Enerzijds uit zakelijke overwegingen, anderzijds vanwege de prettige sfeer tijdens bijeenkomsten die voor de leden van de Business Club worden georganiseerd.

 Reclame-uitingen:
Uw bedrijf zal op diverse manieren onder de aandacht worden gebracht middels reclame-uitingen in onder meer het clubgebouw op het sportpark, vermelding in het clubblad en / of op de internetpagina’s van zowel de Voetbal Vereniging als van de Business Club met links naar uw eigen website, ontvangst tijdens thuiswedstrijden van FC ’s-Gravenzande.

 

Bijeenkomsten / Activiteiten
Een aantal keren per jaar zullen er leuke activiteiten worden georganiseerd, zoals bedrijfsbezoeken, excursies, lezingen en / of andere bijeenkomsten. Een ontspannen en informele manier van contacten opbouwen en onderhouden.

 

Belangstelling?
Voor meer informatie over Business Club ‘s-Gravenzande kunt u contact opnemen met het secretariaat : info@bc-sgravenzande.nl

Website
Op
www.bc-sgravenzande.nl  vindt u tevens informatie over Business Club ‘s-Gravenzande, zoals de leden, de verslagen van de georganiseerde activiteiten, de gesponsorde projecten binnen de FC ‘s Gravenzande etc. Door regelmatig deze site te bezoeken blijft u geheel op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Business Club ‘s-Gravenzande.

 


Lidmaatschap
Het lidmaatschap van Business Club 's-Gravenzande bedraagt € 800,- excl. BTW per voetbalseizoen.  Daarnaast komen er hospitality kosten van € 10,- p.p. bij voor elk bezoek aan het Business Home op wedstrijddagen.
U kunt zich hier
aanmelden om lid te worden.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks per 1 juli voor de duur van één voetbal seizoen (01-07 t/m 30-06) verlengd.
 
Afmelden van uw lidmaatschap uiterlijk voor 30 juni.

Statuten
De statuten van Business Club 's-Gravenzande zijn op aanvraag beschikbaar.
Neem contact op met 
info@bc-sgravenzande.nl 

Doelstelling
De doelstellingen zijn vast gesteld door het bestuur van Business Club 's-Gravenzande.

Business Home
Business Club 's-Gravenzande heeft de beschikking op de zgn. A zaterdagen
(thuis zaterdag van het eerste) over een eigen Business Home.

 


In het Business Home kan men een half uur voor aanvang van de wedstrijd voorbespreken en in de rust en na afloop in de derde helft onder het genot van een hapje en een drankje gezellig napraten. 

 

Waarom een privacyverklaring?


BC ’s-Gravenzande is verplicht om je te informeren over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in een zogeheten privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die de BC ’s-Gravenzande aan haar leden en  sponsoren aanbiedt.

De Privacyverklaring


In deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

1.     1.     Inleiding

We houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 

 • Je persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

 • Uitdrukkelijke toestemming aan jou vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, we doen dat bij je aanmelding als lid.

 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen, zodat veiligheid van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Denk daarbij onder andere aan de toezending van facturen, de nieuwsbrief, het aanmaken van ledenpasjes, controle bij deelname aan activiteiten.

 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

1.     2.     Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

BC ‘s-Gravenzande verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door of namens BC ‘s-Gravenzande;

 • Om de ledenpasje te kunnen verzenden;

 • Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen verzenden;

 • Om contributies, donaties te kunnen innen;

 • Om statistieken op te stellen, zoals in het jaarverslag. Om ledenlijsten samen te stellen: voor de toegangscontrole voor de Algemene Vergadering en voor het bestuur.

  Voor deze doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

   

 • Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Emailadres, Telefoonnummer, Mobielnummer

 • Geslacht en geboortedatum, IBAN rekeningnummer;

 • Eventuele bijzonderheden die je ons medegedeeld hebt, zoals beroep, vaardigheden.

   

1.     3.     Beheer persoonsgegevens.

Leden kunnen de eigen persoonsgegevens zelf inzien op de web site. 

1.     4.     Beeld en geluid.

Op ons sportpark kunnen er tijdens de trainingen, wedstrijden en/of activiteiten bij of van BC ‘s-Gravenzande regelmatig beeld- en geluidopnames (ook video-opnames) worden gemaakt. Dit kunnen groepfoto’s zijn, maar ook actiefoto’s waarop leden van BC ‘s-Gravenzande, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of App worden gebruikt. Door middel van bordjes op het sportpark (bij de ingang, het wedstrijdsecretariaat en bij de entree van het clubgebouw) worden degenen die het sportpark betreden hierover geïnformeerd.

Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via info@bc-sgravenzande.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. BC ‘s-Gravenzande heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actie- of sfeerbeelden of als het een afbeelding betreft die als nieuws(waarde) kan worden beschouwd waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

 

1.     5.     Cookies

 

 • BC ‘s-Gravenzande maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht c.q. de App wordt gebruikt. De cookie onthoudt wat de betrokkene invult op de website en/of App voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website en/of App op de desbetreffende betrokkene kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.

 • BC ‘s-Gravenzande kan ook gebruik maken van analytische cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website en App.

 • Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies kan doorgaans gevonden worden in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de website c.q. van de App werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen.

 • Op de website www.bc-sgravenzande.nl maakt BC ‘s-Gravenzande gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google waarbij Google cookies plaatst om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

 • Voor zover BC ‘s-Gravenzande gebruikt maakt van andere cookies, kunnen betrokkenen daarover separaat geïnformeerd worden bij het bezoeken van de betreffende website of App en indien wettelijk vereist zal daartoe om toestemming worden gevraagd.

   

1.     6.     Rechten betrokkene.

 

 • Recht van inzage: Betrokkene heeft het recht BC ‘s-Gravenzande te verzoeken om inzage van persoonsgegevens en om BC ‘s-Gravenzande te verzoeken om rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht om gegevensoverdraagbaarheid te verlangen, een en ander met inachtneming van de beperkingen die de AVG daaraan stelt.

 • Recht van rectificatie: Wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 • Recht op beperking van de verwerking: Betrokkene geeft aan dat onjuiste persoonsgegevens worden gebruikt? Dan mogen deze gegevens niet worden gebruikt zolang niet gecontroleerd is of de gegevens wel kloppen.

 • Recht van bezwaar: Betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 • Recht op vergetelheid: Indien betrokkenen om de verstrekking van persoonsgegevens wordt verzocht, zal BC ‘s-Gravenzande de gegevens die optioneel zijn als zodanig identificeren. De gegevens die bij aanvraag lidmaatschap worden gevraagd en die niet als optioneel zijn geïdentificeerd, heeft BC ‘s-Gravenzande nodig om aan haar wettelijke plichten te voldoen dan wel om haar activiteiten te kunnen uitvoeren, waaronder het uitoefenen van haar rechten krachtens de statuten reglementen van BC ‘s-Gravenzande. Indien deze verplichte gegevens niet worden verstrekt, is BC ‘s-Gravenzande gerechtigd de aanvraag niet in behandeling te nemen.

   

1.     7.     Datalekken.

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer onbedoeld toegang wordt geboden tot persoonsgegevens of als sprake is van vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie. Niet alleen het vrijkomen of lekken van gegevens resulteert in een datalek, ook wanneer onrechtmatig gegevens worden verwerkt is hiervan sprake. Om een voorval te kunnen kwalificeren als een datalek, moet sprake zijn van een daadwerkelijk beveiligingsincident. Dit is niet alleen het geval bij inbraak in een databestand (hacken), ook een kwijtgeraakte usb-stick, een gestolen laptop, een laptop die in de trein is blijven liggen of een brand in een datacentrum zijn datalekken.

Als de verwerkingsverantwoordelijke zich bewust is geworden van een datalek zal hij dit meteen, waar mogelijk binnen 72 uur, melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

 

1.     8.     Bewaartermijn.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens uiterlijk 6 maanden na dato uit onze administratie en uit het Incasso systeem verwijderd. Je gegevens worden bewaard conform de wettelijke beveiligingseisen inclusief de meldplicht bij een eventueel data lek.

1.     9.     Contact.

Verzoeken aan BC ‘s-Gravenzande met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan info@bc-sgravenzande.nl of per post aan het secretariaat van BC ‘s-Gravenzande, Wagenaarhof 5, 2692 BJ  ’s-Gravenzande. 

 

1.     10.  Wijzigingen.

BC ‘s-Gravenzande behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen.

 

 

 Hosting, design & ontwikkeling door Komplot.